Zhouzerui Liu

Zhouzerui Liu

Titles

Graduate Student

I was a Research Assitant in Dr. Zemin Zhang's lab at Peking University, using single cell RNA sequencing to get the landscape of T cells in human cancers. My current research interests are cancer systems biology and single cell sequencing.


Education History

BS, Peking University, China                                                                                                        Biology, Mathematics                                                                  


Publications

Xinyi Guo, Yuanyuan Zhang, Liangtao Zheng, Chunhong Zheng, Jintao Song, Qiming Zhang, Boxi Kang, Zhouzerui Liu, Liang Jin, Rui Xing, Ranran Gao, Lei Zhang, Minghui Dong, Xueda Hu, Xianwen Ren, Dennis Kirchhoff, Helge Gottfried Roider, Tiansheng Yan & Zemin Zhang Global characterization of T cells in non-small-cell lung cancer by single-cell sequencing Nature Medicine 2018 Jul;24(7):978-985

Zheng C, Zheng L, Yoo JK, Guo H, Zhang Y, Guo X, Kang B, Hu R, Huang JY, Zhang Q, Liu Z, Dong M, Hu X, Ouyang W, Peng J, Zhang Z. Landscape of Infiltrating T Cells in Liver Cancer Revealed by Single-Cell Sequencing. Cell 2017 Jun15;169(7):1342-1356.e16.


Address


Lab Staff